Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden (AV)

Inhoudsopgave:

Artikel 1 - Definities

Artikel 2 - Identiteit van de handelaar

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Artikel 4 - Het aanbod

Artikel 5 - Uitvoering van de overeenkomst

Artikel 6 - Uitvoering van de overeenkomst

Artikel 7 - Levering

Artikel 7A - Verpakking en vervoer

Artikel 8 - Verzoeken, klachten

Artikel 9 - Prijzen

Artikel 10 - Betalings- en inningsbeleid

Artikel 11 - Garantie

Artikel 12 - Schorsing en ontbinding

Artikel 13 - Beperking en aansprakelijkheid

Artikel 14 - Overdracht van risico

Artikel 15 - Overmacht

Artikel 16 - Intellectuele-eigendomsrechten

Artikel 17 - Gegevensbescherming, gegevensverwerking en beveiliging

Artikel 18 - Klachten

Artikel 19 - Toepasselijk recht

Artikel 20 - Belastingen en invoerrechten

Artikel 1 - Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

https://seroloshop.nl is een website van Salam BV.

Consument: natuurlijke persoon die (niet) handelt in de uitoefening van zijn handels-, bedrijfs- of beroepsactiviteit.

Koper: de consument die een overeenkomst op afstand sluit met de verkoper.

Bedrijf: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

Offerte Elk schriftelijk aanbod aan de koper tot levering van producten door Salam B.V.

Producten: De producten die Salam B.V. aanbiedt zijn hobby-artikelen.

Overeenkomst: de (koop)overeenkomst op afstand betreffende de verkoop en levering van Producten die de Koper van Salam B.V. heeft gekocht.

Website: De door Salam B.V. gebruikte website is https://seroloshop.nl


Artikel 2 - Identiteit van de handelaar

 https://seroloshop.nl, onderdeel van Salam B.V;

Opgericht op: Elzendreef 171, 2272CL Voorburg

E-mailadres: kontakt@serolu.de

Kamer van Koophandel nummer: 78078709

Vennootschapsbelastingidentificatienummer: Op aanvraag


Artikel 3 - Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Salam B.V. en elke overeenkomst tussen Salam B.V. en een koper, alsmede op elk product dat door Salam B.V. wordt aangeboden. De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Salam B.V. waarbij derden zijn betrokken.

Voordat een overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, worden deze algemene voorwaarden aan de koper ter beschikking gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Salam B.V de koper aangeven op welke wijze de koper de algemene voorwaarden, die in ieder geval op de website(s) van Salam B.V zijn gepubliceerd, kan raadplegen, zodat de koper deze algemene voorwaarden op eenvoudige wijze kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn in principe niet mogelijk. De toepasselijkheid van (andere) algemene of (inkoop)voorwaarden van de koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Op alle overeengekomen opdrachten zijn uitsluitend van toepassing de algemene voorwaarden van Salam B.V. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk met Salam B.V. is overeengekomen.

Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde of latere overeenkomsten met de klant.

Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig zijn of worden ingetrokken, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van kracht en wordt/worden de ongeldige of ingetrokken bepaling(en) vervangen door een bepaling die overeenkomt met de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

Elke dubbelzinnigheid met betrekking tot de inhoud, uitleg of situaties die niet door deze algemene voorwaarden worden gedekt, moeten worden beoordeeld en uitgelegd aan de hand van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 - Het aanbod

Alle door Salam B.V. gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Indien het aanbod beperkt is of onder bepaalde voorwaarden geldig is, zal dit uitdrukkelijk in het aanbod worden vermeld. Een aanbod is slechts geldig indien het schriftelijk is gedaan.

De aanbiedingen van Salam B.V. zijn onder voorbehoud van bevestiging. Salam B.V. is slechts aan de offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de koper schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, dan wel door toezending door Salam B.V. van een factuur op basis van hetgeen door de koper is gekocht en schriftelijk ter plaatse is vastgelegd. Niettemin heeft Salam B.V. het recht om een overeenkomst met een potentiële koper af te wijzen om een reden die voor Salam B.V. geldig is.

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van het aangeboden product. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om de koper in staat te stellen het aanbod correct te beoordelen. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod kunnen Salam B.V. niet binden. De afbeeldingen en specifieke gegevens in het aanbod zijn slechts indicatief en kunnen niet als grondslag voor schadevergoeding of ontbinding van de (op afstand gesloten) overeenkomst worden gebruikt. Salam B.V. kan niet garanderen dat de kleuren op de foto exact overeenkomen met de werkelijke kleuren van het product.

Levertijden op de website van Salam B.V. zijn indicatief en geven de klant niet het recht om zich uit de overeenkomst terug te trekken of schadevergoeding te eisen bij overschrijding ervan, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Een samengestelde prijsopgave verplicht Salam B.V. niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

In principe zullen geen aanbiedingen worden gedaan. Indien en wanneer een aanbieding wordt gedaan, zal deze niet automatisch van toepassing zijn op nabestellingen. Aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt en volgens het principe van "in de uitverkoop" zoals vermeld in de aanbieding.

Artikel 5 - Uitvoering van de overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de koper een aanbod van Salam B.V. heeft aanvaard door betaling van het product.

Een aanbieding kan door Salam B.V. via de webshop worden gedaan.

Indien de koper het aanbod heeft aanvaard door het sluiten van een overeenkomst met Salam B.V, zal Salam B.V de overeenkomst schriftelijk per e-mail aan de koper bevestigen.

Indien de aanvaarding (op onbelangrijke punten) afwijkt van het in de offerte of factuur opgenomen aanbod is Salam B.V. daaraan niet gebonden. De koper dient het volledige bedrag van de offerte/factuur te betalen, tenzij hij het tegendeel kan bewijzen.

Salam B.V. is niet aan een aanbod gebonden indien de koper redelijkerwijs had kunnen of behoren te begrijpen dat het aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte. De koper kan aan deze vergissing geen rechten ontlenen.

Overeenkomsten of contracten kunnen alleen worden aangegaan door bevoegde vertegenwoordigers, werknemers of agenten van Salam B.V. met een schriftelijke volmacht.

De consument kan binnen 14 dagen herroepen. Het herroepingsrecht is uitgesloten indien de koper een vennootschap is.

Artikel 6 - Uitvoering van de overeenkomst

Salam B.V. zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Salam B.V. het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, zulks te harer keuze.

De Koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Salam B.V. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Salam B.V. worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Salam B.V zijn verstrekt, heeft Salam B.V het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de koper in rekening te brengen.

Salam B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Salam B.V is uitgegaan van door de koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Salam B.V. kenbaar was.

De koper vrijwaart Salam B.V. voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit de uitvoering van de overeenkomst en welke aan de koper toerekenbaar zijn.

Artikel 7 - Levering

Levering geschiedt in beginsel vanaf het magazijn van de leverancier.

Levering geschiedt franco huis.

Indien de aanvang, voortgang of levering van de diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld de koper niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft verstrekt, onvoldoende medewerking heeft verleend, betaling of termijnbetalingen niet tijdig door Salam B.V zijn ontvangen of andere omstandigheden waarvoor Salam B.V niet verantwoordelijk is vertraging veroorzaken, heeft Salam B.V recht op een redelijke verlenging van de leveringstermijn. Alle overeengekomen leveringstermijnen zijn nooit vaste data. De koper dient Salam B.V. schriftelijk in gebreke te stellen en een redelijke termijn voor levering te stellen. De koper heeft geen recht op enige vergoeding voor de vertraging.

De koper is verplicht de goederen af te nemen op het ogenblik waarop zij hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld, zelfs indien zij hem vroeger of later dan overeengekomen worden aangeboden.

Indien de koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Salam B.V. gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de koper.

Indien Salam B.V gegevens behoeft van de koper in verband met de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de koper deze aan Salam B.V heeft verstrekt.

Indien Salam B.V. een termijn voor levering opgeeft, is deze indicatief. Voor levering buiten Nederland gelden langere levertijden dan op de website vermeld. Deze termijn is afhankelijk van de leveringstermijn van de leverancier.

Salam B.V. is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij dit is overeengekomen of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Salam B.V. is gerechtigd het geleverde afzonderlijk te factureren.

De koper is verantwoordelijk voor de invoer en betaling van de BTW en eventuele invoerrechten op de door hem gekochte producten.

Artikel 7A - Verpakking en vervoer

Salam B.V. verbindt zich jegens de afnemer om de door de leverancier te leveren goederen behoorlijk te verpakken en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal gebruik hun bestemming in goede staat bereiken.

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn alle leveringen exclusief belasting over de toegevoegde waarde (BTW), verpakking en verpakkingsmateriaal.

Aanvaarding van de goederen zonder aantekening op de vrachtbrief/factuur geldt als bewijs dat de verpakking op het moment van levering in goede staat was.

De koper wordt geacht in het bezit te zijn van alle nodige invoer- en/of betalingsvergunningen. Het ontbreken of de intrekking van deze vergunningen ontslaat de koper niet van de verplichting de goederen op de overeengekomen wijze af te nemen. Indien de goederen door Salam B.V. worden verkocht zonder inklaring, kan de koper hieraan geen recht ontlenen om de bestelling te annuleren. Indien de koper invoerrechten moet betalen, zijn deze kosten voor rekening en risico van de koper. Het recht op annulering kan evenmin worden ontleend aan een wijziging van enige kwaliteitsvoorschriften en/of klachten over de goederen door derden op grond van octrooien, handelsmerken en andere rechten.

Het risico van oorlog is steeds ten laste van de koper.

Artikel 8 - Inspectie, klachten

De koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen veertien dagen na ontvangst van het geleverde te (doen) onderzoeken, echter slechts voor zover zulks nodig is om het geleverde uit te (doen) pakken of te (doen) gebruiken, teneinde te kunnen beoordelen of hij het geleverde zal behouden. Hierbij dient de koper na te gaan of het geleverde wat kwaliteit en kwantiteit betreft aan de overeenkomst beantwoordt en of de producten voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gesteld worden.

De koper is verplicht te onderzoeken hoe het product moet worden gebruikt en, in geval van persoonlijk gebruik, het product te testen overeenkomstig de instructies. Salam B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor oneigenlijk gebruik van het product door de koper, noch voor adviezen gegeven aan klanten van de koper.

Eventuele zichtbare gebreken of tekorten dienen na levering schriftelijk aan Salam B.V. te worden gemeld via kontakt@serolu.de. De koper heeft een termijn van 14 dagen na de levering om dit te doen. Niet-zichtbare gebreken of tekorten moeten binnen een maand na ontdekking, doch uiterlijk binnen zes maanden na levering worden gemeld. Indien de goederen beschadigd zijn ten gevolge van een onjuiste behandeling door de koper, is de koper aansprakelijk voor elke waardevermindering van de goederen.

Wenst de koper gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van Salam B.V. op de wijze zoals door Salam B.V. aangegeven. De terugzending van goederen is ter uitsluitende beoordeling van Salam B.V.

Indien de Koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zal hij, indien Salam B.V. dit noodzakelijk acht, het Product en alle toebehoren, voor zover redelijk, in de originele staat en verpakking aan Salam B.V. retourneren, overeenkomstig de retourinstructies van Salam B.V.

Restitutie zal alleen geschieden na schriftelijke overeenstemming met Salam B.V.

Terugbetalingen aan de koper zullen zo snel mogelijk worden verwerkt, maar niet later dan 30 dagen na ontvangst van het retourverzoek. De terugbetaling zal geschieden op het eerder aangegeven rekeningnummer.

Indien de koper gebruik maakt van zijn recht om te reclameren, heeft hij noch het recht om zijn betalingsverplichting op te schorten, noch het recht om openstaande facturen te vereffenen.

In geval van een onvolledige levering en/of indien één of meer producten ontbreken en dit de schuld is van Salam B.V, zal Salam B.V het ontbrekende product(en) via de leverancier doorsturen of de resterende bestelling annuleren (met terugbetaling van het te veel betaalde). De ontvangst van de producten is leidend. Door de koper geleden schade ten gevolge van de afwijkende leveringsomvang kan door Salam B.V. niet worden vergoed.

Klachten zijn niet mogelijk indien de koper de verkeerde producten heeft besteld of verkeerde verwachtingen van het product had.

Artikel 9 - Prijzen

Tijdens de geldigheidsduur van het aanbod worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behalve in geval van wijziging van het BTW-tarief.

De in het aanbod vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege en exclusief verzend- en eventuele vervoers- en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Voor consumenten wordt de prijs zonder BTW aangegeven.

De in de offerte vermelde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals: Invoer- en uitvoerrechten, vracht- en lossingskosten, verzekering en eventuele rechten en heffingen. Eventuele verschillen, gunstig of ongunstig, op het tijdstip van aankomst, vertrek of levering, komen ten voordele of ten laste van de koper.

In het geval van producten die onderhevig zijn aan prijsschommelingen op de financiële markt en waarover Salam B.V. geen controle heeft, kan Salam B.V. deze producten tegen variabele prijzen aanbieden. In het aanbod wordt vermeld dat de prijzen indicatief zijn en aan schommelingen onderhevig kunnen zijn.

Drie maanden na het sluiten van de overeenkomst mag Salam B.V. de prijzen naar eigen goeddunken verhogen. Indien binnen deze drie maanden prijsverhogingen plaatsvinden, kan dit alleen het gevolg zijn van een wettelijke regeling.

Artikel 10 - Betalings- en inningsbeleid

Betaling dient vooraf te geschieden via bankoverschrijving. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen moeten binnen 7 dagen na factuurdatum kenbaar worden gemaakt, maar schorten de betalingsverplichting niet op.

Aan een vooraf gegeven schatting kan de koper geen rechten of verwachtingen ontlenen, tenzij de partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

De koper dient deze kosten onmiddellijk te betalen via het in de webshop aangegeven betaalmiddel. Behoudens bijzondere gevallen kan de koper slechts met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Salam B.V. een nadere betalingstermijn overeenkomen.

Salam B.V. is gerechtigd de betalingen van de koper te verrekenen in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Salam B.V. kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de koper een andere volgorde van toerekening opgeeft. Salam B.V. kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

Indien de koper zijn betalingsverplichting niet nakomt, en dit niet doet binnen de overeengekomen betalingstermijn van 14 dagen, ontvangt hij eerst een schriftelijke aanmaning voordat hij in gebreke is, en vervolgens een aanmaning waarin hij wordt gewezen op de gevolgen van het verzuim.

Salam B.V. zal vanaf de datum waarop de Koper in verzuim is, zonder nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke rente vanaf de eerste dag van verzuim tot aan de algehele voldoening en op vergoeding van buitengerechtelijke kosten ex artikel 6:96 BW, berekend volgens de staffel van de Regeling vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.

Indien Salam B.V. meer of hogere kosten heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen deze voor vergoeding in aanmerking. De gerechtelijke en executiekosten zijn eveneens voor rekening van de koper.

Artikel 11 - Garantie

Salam B.V. staat er niet voor in dat de producten voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, bruikbaarheid en/of deugdelijkheid, noch aan de op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen / voorschriften. Salam B.V. staat niet in voor het bestaan van gebreken in de geleverde goederen, doch Salam B.V. zal zich inspannen en inspannen om de geleverde goederen conform de overeenkomst te leveren. De werkelijke houdbaarheid van de producten kan niet worden gegarandeerd.

Bovenstaande garantie is van toepassing in de mate en voor een periode gelijkwaardig aan die van de fabrieksgarantie. Salam B.V. is nimmer verantwoordelijk voor de geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de koper en voor (adviezen over) het gebruik of de toepassing van de producten.

Alle door Salam B.V. aangeboden producten zijn voorzien van een CE-markering en de naam en het adres van de fabrikant.

Indien de geleverde goederen niet voldoen aan deze garanties, zal Salam B.V de goederen binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan danwel, indien retournering niet redelijk is, naar keuze van Salam B.V, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan. In geval van vervanging verplicht de koper zich de vervangen goederen aan Salam B.V. te retourneren en de eigendom aan Salam B.V. over te dragen indien Salam B.V. hem daarom verzoekt ter vergoeding.

De garantie geldt niet indien het gebrek is ontstaan als gevolg van onjuist of onbedoeld gebruik of indien de koper of derden zonder schriftelijke toestemming van Salam B.V. wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de behuizing of deze hebben gebruikt voor doeleinden waarvoor deze niet of onder abnormale omstandigheden bestemd is.

Indien de door Salam B.V. overgenomen garantie betrekking heeft op zaken die door een derde zijn vervaardigd, is de garantie beperkt tot de garantie die door de fabrikant van de zaken wordt aanvaard.

Salam B.V. wijst erop dat bepaalde producten, waaronder persoonlijke verzorgingsproducten, een beperkte houdbaarheidsdatum hebben, die altijd op het product is vermeld. De koper moet rekening houden met deze houdbaarheidstermijn, waarbinnen de kwaliteit en de veiligheid van het product kunnen worden gegarandeerd in overeenstemming met de garantie van de fabrikant.

Bij vragen over het gebruik van verzorgingsproducten en de werking van bepaalde ingrediënten en de geschiktheid daarvan voor de Koper, kan de Koper zich met algemene vragen wenden tot Salam B.V. of de eigen (huis)arts om specifiek advies vragen.

Artikel 12 - Schorsing en ontbinding

Salam B.V. is gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden indien de koper niet volledig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet.

Daarnaast is Salam B.V. gerechtigd de bestaande overeenkomst(en), voor zover nog niet uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien de koper de verplichtingen uit een met Salam B.V. gesloten overeenkomst niet of onvoldoende nakomt.

Voorts is Salam B.V. bevoegd de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd.

Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Salam B.V. op de koper onmiddellijk opeisbaar. Indien Salam B.V. niet langer aan haar verplichtingen voldoet, behoudt zij haar wettelijke en contractuele aanspraken.

Salam B.V. behoudt zich steeds het recht voor schadevergoeding te vorderen.


Artikel 13 - Beperking van aansprakelijkheid

Indien de uitvoering van de overeenkomst door Salam B.V leidt tot aansprakelijkheid van Salam B.V jegens de koper of derden, zal deze aansprakelijkheid beperkt zijn tot de door Salam B.V in verband met de overeenkomst gemaakte kosten. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot de maximale verzekeringsuitkering per geval.

De aansprakelijkheid van Salam B.V. is voorts beperkt tot kosteloze reparatie van een gebrekkige zaak of vervanging van die zaak - of een gedeelte daarvan - naar keuze van Salam B.V.

Salam B.V. is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van het gebruik van de door Salam B.V. geleverde producten. Consumenten zijn onderworpen aan de beperking die is toegestaan op grond van artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Salam B.V. is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van een handelen of nalaten ten gevolge van (onvolledige en/of onjuiste) informatie op de website(s) of gelinkte websites.

Salam B.V. is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in het functioneren van de website en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website.

Salam B.V. staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van door of namens Salam B.V. verzonden e-mails, noch voor tijdige ontvangst van dergelijke e-mails.

Alle vorderingen van de Koper wegens gebreken aan de zijde van Salam B.V. verjaren indien zij niet schriftelijk bij Salam B.V. zijn ingediend binnen één jaar nadat de Koper bekend is geworden of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met de feiten die aanleiding geven tot de vordering.

Salam B.V. wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid en aanspraken van kopers en derden, die als gevolg van het gebruik van de producten lichamelijke of andere schade hebben geleden, van de hand. De producten mogen alleen volgens de gebruiksaanwijzing worden gebruikt en mogen de dagelijkse dosis niet overschrijden. In geval van gebruik van geneesmiddelen moet de koper in elk geval zijn arts raadplegen.

Elk door Salam B.V. gegeven advies met betrekking tot het gebruik van de producten is slechts van algemene en niet bindende aard. Elke koper is verantwoordelijk om te beoordelen of het product voor hem of haar geschikt is. In geval van twijfel moet contact worden opgenomen met de (huis)arts van de koper om de toepassing in het specifieke geval te beoordelen.

De uitwendige verzorgingsproducten en de elektrische apparaten moeten buiten het bereik van kleine kinderen worden gehouden. Bovendien moeten de producten worden opgeslagen volgens de per product aangegeven instructies. Salam B.V. raadt aan een professional te raadplegen alvorens persoonlijke verzorgingsproducten te gebruiken indien u zwanger bent, borstvoeding geeft, medicijnen gebruikt of indien u twijfelt aan overgevoeligheid voor één van de ingrediënten.

Artikel 14 - Overdracht van risico

Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de koper over op het moment waarop de goederen het magazijn van Salam B.V. verlaten. Het risico gaat eveneens over op de koper indien de goederen in de macht van de koper en/of van derden worden gebracht.

Artikel 15 - Overmacht

Salam B.V. is niet aansprakelijk indien zij door overmacht niet aan haar verplichtingen uit de overeenkomst kan voldoen, noch gehouden is tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen (i) overmacht aan de zijde van de leveranciers van Salam B. V, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen door leveranciers, (iii) gebrekkigheid van goederen, apparatuur, software of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) stroomuitval, (vi) uitval van internet, datanetwerk en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen, (x) stakingen in het bedrijf van Salam B. V en (xi) andere situaties die, naar het oordeel van Salam B.V., buiten haar macht liggen en haar tijdelijk of blijvend verhinderen haar verplichtingen na te komen.

Salam B.V heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Salam B.V zijn verbintenis had moeten nakomen.

De partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, heeft elk der partijen het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder tot vergoeding van schade aan de andere partij gehouden te zijn.

Indien Salam B.V ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Salam B.V gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Koper is verplicht deze factuur te betalen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 16 - Intellectuele-eigendomsrechten

Alle IE-rechten en auteursrechten van Salam B.V. blijven exclusief bij Salam B.V. en worden niet overgedragen aan de Koper en/of de Gebruiker.

Het is de Koper verboden om zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Salam B.V. materiaal waarop IE-rechten en auteursrechten van Salam B.V. rusten openbaar te maken en/of te verveelvoudigen, te wijzigen of aan derden ter beschikking te stellen. Indien de koper wijzigingen in de door Salam B.V. geleverde zaken wenst aan te brengen, dient Salam B.V. uitdrukkelijk met de voorgestelde wijzigingen in te stemmen.

Het is de koper verboden de producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van Salam B.V. rusten, op een andere wijze te gebruiken dan contractueel is overeengekomen.

Indien de Koper een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van Salam B.V constateert of anderszins een (mogelijke) inbreuk op IE-rechten en auteursrechten vermoedt, zal de Koper Salam B.V daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Artikel 17 - Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

Salam B.V. gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van de Koper en de gebruikers van de website(s) en gebruikt deze uitsluitend in overeenstemming met het privacybeleid. Op verzoek zal Salam B.V. de betrokkene informeren. Vragen over de verwerking van persoonsgegevens en nadere informatie kunnen per e-mail worden gezonden aan kontakt@serolu.de.

Voor zover Salam B.V. op grond van de overeenkomst gehouden is gegevens te beveiligen, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en aan een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

Artikel 18 - Klachten

Indien de koper niet tevreden is over de prestaties of de producten van Salam B.V. of indien hij andere klachten heeft over de koopovereenkomst, is de koper verplicht deze klachten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 weken na de desbetreffende oorzaak die tot de klacht heeft geleid, te melden. Klachten kunnen worden gemeld via kontakt@serolu.de met als onderwerp "Klacht".

De koper dient de klacht afdoende te motiveren en/of toe te lichten, zodat Salam B.V. de klacht in behandeling kan nemen.

Salam B.V. zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontvangst van de klacht reageren.

De partijen zullen trachten samen een oplossing te vinden.

 

Artikel 19 - Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen Salam B.V. en de koper is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het (CISG) Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, prevaleert steeds de Nederlandse tekst. Salam B.V. is gerechtigd deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

Alle geschillen voortvloeiende uit de overeenkomst tussen Salam B.V. en de Koper zullen worden onderworpen aan de jurisdictie van de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij dwingende bepalingen leiden tot de bevoegdheid van een andere rechter.

Artikel 20 - Belastingen en invoerrechten
De klant is verantwoordelijk voor de invoer van het product en in elk geval voor de betaling van de BTW en de invoerrechten die - in voorkomend geval - in het land van bestemming van toepassing zijn.